Cinemorgue Wiki
Cinemorgue Wiki

Fswvkylj.jpg

Legend of Dinosaurs & Monster Birds (1977)

Director: Junji Kurata

Male Deaths[]

  • Fuyukichi Maki [Masahira Muku]
  • Go Nawata [Hiroshi Sugiyama]
  • Yûsuke Tsukasa [Susumu Hirano]

Female Deaths[]

  • Tomoko Kiyoshima [Junko Sonoda]