Cinemorgue Wiki
Cinemorgue Wiki

Godzilla.jp - 22 - Godzilla vs. Destoroyah-1-.jpg

Godzilla vs. Destoroyah (1995)

A.K.A. Godzilla vs. Destoroyer

Director: Takao Okawara

Male Deaths[]

 • Ryo Hariya [Destoroyah]
 • Eiichi Yanagida [Destoroyah Aggregate]
 • Kenpachiro Satsuma [Godzilla]
 • Hurricane Ryu Hariken [Godzilla Junior]
 • Takashi Shimura [Dr. Kyohei Yamane]
 • Toyoaki Suzuki [Shinkichi Yamane]
 • Shigeru Kôyama [Army General]
 • Minoru Ishikawa [Maser Cannon soldier]
 • Tatsuya Kanno [Police officer]
 • Kenji Ezure [Policeman in the street]
 • Tamio Sato [Policeman]
 • Takami Morioka  [SWAT Team member]
 • Shinichi Shimizu [SWAT Team member]
 • Yoshiyuki Takaichi [SWAT Team member]
 • Akio Endo [SWAT Team member]
 • Eiji Kamata [SWAT Team member]
 • Takashi Odajima [SWAT Team member]
 • Takeshi Masushima [SWAT Team member]
 • Keiji Tsuji [SWAT Team member]
 • Bimutsumi Nakamura [SWAT Team member]
 • Yasushi Kobayashi [SWAT Team member]
 • Hiromu Nakagawa [SWAT Team member]
 • Hideaki Ishikawa [SWAT Team member]
 • Ryo Fujita [SWAT Team member]
 • Takayasu Kinoshita [SWAT Team member]
 • Takeshi Azuma [SWAT Team member]
 • Noboyuki Kawai [SWAT Team member]
 • Munenori Kano [SWAT Team member]
 • Keisuke Kajita [SWAT Team member]
 • Yusuke Nakagawa [SWAT Team member]
 • Kenji Ochi [SWAT Team member]

Female Deaths[]

 • None

Gallery[]