Cinemorgue Wiki
Cinemorgue Wiki

Godzilla vs biollante poster-1-.jpg

Godzilla vs. Biollante (1989)

Director: Kazuki Omori

Male Deaths[]

 • Manjot Beoi [SSS9]
 • Robert Corner [Commando]
 • Kurt Cramer [Commando]
 • Derrick Holmes [Bio-Major Michael Low]
 • Takashi Hunt [Bio-Major John Lee]
 • Tôru Minegishi [Lt. Goro Gondo]
 • Koji Takahashi [Dr. Genshiro Shiragami]
 • Masashi Takegumi [Biollante]
 • Takegami Akio [Biollante (1st form)]
 • Shigeru Shibasaki / Yoshitaka Kimura [Biollante (2nd form)]
 • Brien Uhl [Commando]
 • Kosuke Toyohara [Super X II Pilot]
 • Masahiko Sakata [Super X II Pilot]
 • Isao Takeno [Super X II Chief Pilot]

Female Deaths[]