Cinemorgue Wiki
Cinemorgue Wiki

Gojira 1954 Japanese poster-1-.jpg

Godzilla (1954)

A.K.A. Godzilla King of the Monsters!

Director: Ishiro Honda

Male Deaths[]

 • Ken Echigo [Eikou Maru Sailor]
 • Yu Fujiki [Eikou Maru Sailor]
 • Akihiko Hirata [Dr. Daisuke Serizawa]
 • Saburô Iketani [News Reporter]
 • Masayoshi Kawabe [Eikou Maru Sailor]
 • Haruo Nakajima [Godzilla / Power Station Worker]
 • Katsumi Tezuka [Godzilla / Hagiwara's Editor]
 • Kenji Sahara [Man on Ship]
 • Sachio Sakai [Newspaper Reporter Hagiwara]
 • Masaki Shinohara [Eikou Maru Sailor]
 • Masaaki Tachibana [TV Tower Announer]
 • Ren Yamamoto [Masaji Yamada]
 • Mitsuo Tsuda [Policeman]
 • Kokuten Kôdô [Old Fisherman]
 • Junnosuke Suda [Train Driver]
 • Junpei Natsuki [Train Engineer]
 • Kiyoshi Kammoda [Man on Train]
 • Toshitsugo Suzuki [Man who escapes from Godzilla]
 • Shigeo Kato [Man who escapes from Godzilla]

Female Deaths[]

 • Tsuruko Mano [Kuni Yamada]
 • Shizuko Azuma [Woman on Train]

Gallery[]